GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.pygmalino.sk, našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.

2. Účelom tohto dokumentu je zoznámiť vás (dotknuté osoby) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako sa bude s osobnými údajmi zaobchádzať.

3. Vážime si vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto už teraz postupujeme pri spracovaní osobných údajov nielen podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,ale nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadeniu (EU) 2016/679, t. j. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpia do účinnosti 25. 5. 2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenia právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

__________________________________________________________________________

 

II. Prevádzkovateľ osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Pygmalino, s.r.o., IČ: 25849263, so sídlom Lípová 1131, 737 01 Český Těšín (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

sme zapísaní v obchodnom registri na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 21848

kontaktný e-mail: info@pygmalino.cz, kontaktný telefón: +420 777 793 394, naše webové stránky: www.pygmalino.sk

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na našej webovej stránke, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv v súvislosti s realizáciou zmlúv (t. j. v súvislosti s dodaním tovaru), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, FB messenger).

Spracovávame aj údaje z verejných registrov (najmä na uvedenie či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Pokiaľ na spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom také údaje na daný účel spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. pokiaľ ho máme zasielať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), na to vás vždy vopred upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže isť o zvláštne kategórie údajov, t. j. citlivé údaje, keď na ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

 

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili.

 

B. Zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:

Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

 

IV. Na aké účely osobné údaje spracovávame, na aký čas a čo nás na to oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov s cieľom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a dodať vám vami objednaný tovar a viesť aj s tým súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IČ, DIČ.

Právnym titulom (oprávnením) na spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takou povinnosťou je dodanie tovaru.

Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, po telefóne alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takej objednávky.

Na tento účel osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sa potom niektoré údaje uchovávajú na účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.  

B. Spracovanie osobných údajov na splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme dodržali povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a spracovávame tieto údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IČ, DIČ.

Lehota, počas ktorej sa údaje spracovávajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje na zasielanie ponuky našich produktov. Váš súhlas budeme na toto spracovanie potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, ako nám svoj súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, na aké údaje a na aký konkrétny účel spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozrite pod písmenami A až C vyššie), budeme na tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože na také konkrétne účely súhlas nutný nie je.

 

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľov. Najmä ide o dopravcov, spolupracujúcich účtovníkov, poskytovateľov dátových úložísk a softvérových aplikácií. Sprostredkovatelia sú povinní zaobchádzať s osobnými údajmi tak, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov:

Česká pošta, s. p.

PPL CZ s.r.o.

Geis Parcel SK s.r.o.

Slovenská pošta, a. s.

123Kuriér

Zásilkovna s.r.o.

PayU S.A.

123 Kuriér

Účtovníctvo Ing. Benková

Osobné údaje sa sprístupnia aj príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takú povinnosť ukladá zákon (t. j. najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

 

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, keď sa vymazanie nevykoná).

D. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenositeľnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky vykonateľné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému prevádzkovateľovi.

F. Právo vzniesť námietku

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, pokiaľ náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Pokiaľ je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 

VII. Ďalšie dôležité informácie na uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať e-mailom info@pygmalino.cz, alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavku uplatňujete naozaj priamo vy, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.pygmalino.sk. Toto znenie je účinné od 25. 5. 2018

 

 
Sme aj veľkoobchod
V prípade záujmu o veľkoobchodnú spoluprácu nás prosím kontaktujte.
Doprava zadarmo
Doprava zadarmo od 60 eur.
Rýchla expedícia
Objednávky expedujeme do 24 hodín.
Osobný odber
Možnosť vyzdvihnúť tovar v sídle firmy.
Zmysluplné hračky
Ponúkame hračky pre rozvoj dieťaťa.
Produkty skladom
Všetky produkty sú pripravené na okamžité odoslanie.
Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.