Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho Pygmalino, s.r.o., IČO 25849263, DIČ CZ25849263, so sídlom Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, zapísaného v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 21848, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru zadováženého od predávajúceho.
Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.
Definície pojmov nachádzajúce sa v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v obchodných podmienkach. Pokiaľ tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v obchodných podmienkach. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú právne predpisy.
Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Pygmalino ku každému kúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru alebo predajku – ďalej len záručný list) so všetkými údajmi potrebnými na uplatnenie záruky (predovšetkým s názvom tovaru, cenou, množstvom).

II. Dĺžka záruky
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, t. j. dňom uvedeným na záručnom liste.
Zákonná záručná lehota je 24 mesiacov, ak nestanovuje zvláštny právny predpis lehotu dlhšiu.

III. Záručné podmienky
1. Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní skontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je poškodená. Dodatočná reklamácia vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však spoločnosti Pygmalino možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.
2. Kupujúci môže tovar reklamovať osobne v prevádzke predávajúceho alebo reklamáciu odoslať poštou na adresu sídla Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín.
3. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný opis poruchy a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä spiatočná adresa a telefónne číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i poruchy tovaru. Takisto odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozrite nižšie).
4. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu (faktúry alebo predajky).
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym použitím, mechanickým poškodením tovaru alebo poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

IV. Vybavenie reklamácie
O reklamácii rozhodne Pygmalino ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Pygmalino vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom – také predĺženie nesmie byť na čas neurčitý alebo neprimerane dlho. Po uplynutí tejto lehoty sa predpokladá, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.
Pygmalino vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácie uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie sa požaduje, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, o čase trvania reklamácie, prípadne odôvodnení zamietnutia reklamácie.
Kupujúci má právo na úhradu nutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najdlhšie do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o čas trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná lehota nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná lehota sa predlžuje o čas trvania reklamácie. Čas trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda času, keď bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe alebo pri reklamácii tovaru.

V. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 1. 2014. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v prevádzke spoločnosti Pygmalino alebo na www.pygmalino.sk.
Sme aj veľkoobchod
V prípade záujmu o veľkoobchodnú spoluprácu nás prosím kontaktujte.
Doprava zadarmo
Doprava zadarmo od 60 eur.
Rýchla expedícia
Objednávky expedujeme do 24 hodín.
Osobný odber
Možnosť vyzdvihnúť tovar v sídle firmy.
Zmysluplné hračky
Ponúkame hračky pre rozvoj dieťaťa.
Produkty skladom
Všetky produkty sú pripravené na okamžité odoslanie.
Prihlásenie
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.