Obchodné podmienky

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Pygmalino, s.r.o., IČ 25849263, so sídlom Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri KS Ostrava, oddiel C, vložka 21848 ako predávajúci (ďalej len „Pygmalino“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.pygmalino.sk v sekcii „O firme“.
 
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kupnej zmluvy tak nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, zo zámerom, robiť tak sústavne s cieľom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje m. i. na účely ochrany spotrebiteľa, tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace z vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy
Pygmalino pred uzatvorením zmluvy oznamuje, že
1) ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom spoločnosťou Pygmalino uvádzané vrátane DPH, náklady na dodanie tovaru sa však líšia podľa dopravcu a spôsobu úhrady, osobný odber v prevádzke spoločnosti na adrese Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, Česká republika je zadarmo;
2) v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má tento spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (nie ak je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnásť dní, ktorá plynie, pokiaľ ide o
a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,
pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla spoločnosti Pygmalino.
3) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
4) v prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľ znášať náklady spojené s vrátením tovaru, a pokiaľ ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

III. Kúpna zmluva
Zmluvu môže Kupujúci uzatvoriť tak, že prijme návrh na uzatvorenie zmluvy na webe prevádzkovanom spoločnosťou Pygmalino tým, že tovar vloží do košíka. Pred záväzným potvrdením objednávky má Kupujúci právo meniť požadované plnenie, dopravu, ako aj spôsob úhrady,
teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky spoločnosťou Pygmalino. Za prípadné chyby pri prenose dát spoločnosť Pygmalino nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy spoločnosť Pygmalino bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
Pygmalino si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Pygmalino kupujúcemu odovzdá vec, aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k veci v súlade so zmluvou.
Tovar sa považuje za doručený vo chvíli, keď kupujúci prevezme zásielku od dopravcu.
Pygmalino odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, kvalite a vyhotovení.
Ak nie je dojednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí predávajúci vec pre prepravu.
Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci a chyby v dokladoch nutných pre používanie veci.
Právo Kupujúceho z chybného plnenia vzniká chybou, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho z chybného plnenia vzniká aj chyby vzniknutej neskôr, ktorú Pygmalino spôsobila porušením svojej povinnosti
Kupujúci vec podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.
Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý dôsledok má, ak Kupujúci neprevezme vec, aj keď mu s ňou Pygmalino umožnil nakladať.
Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Pygmalino škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.

Zodpovednosť spoločnosti Pygmalino
Pygmalino zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Pygmalino zodpovedá najmä Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,
a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré Pygmalino alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b) sa vec hodí k účelu, ktorý na jej použitie Pygmalino uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.
Právo z chybného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ Kupujúci chybu sám spôsobil.
Ak má vec chybu, z ktorej je spoločnosť Pygmalino zaviazaná, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.
 
Podstatné porušenie zmluvy
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo
a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak toto nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;
b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny
c) odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci oznámi spoločnosti Pygmalino, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zvolenú variantu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu spoločnosti Pygmalino. Ak Pygmalino neodstráni chyby v primeranej lehote alebo oznámi Kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – pozrite nižšie.
 
Nepodstatné porušenie zmluvy
Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Pygmalino dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže Pygmalino odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.
Ak Pygmalino neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Zvolenú variantu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu spoločnosti Pygmalino.
Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci spoločnosti Pygmalino na jej náklady vec pôvodne dodanú.
Ak Kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Pokiaľ ide o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
Zárukou za kvalitu sa Pygmalino zaväzuje, že vec bude určitý čas spôsobilá k použitiu na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej lehoty alebo lehoty použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.
Záručná lehota plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dorazenia veci do miesta určenia.
Kupujúci nemá právo zo záruky, ak chybu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.

IV. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, a to v prípadoch, keď ide o:
a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
Odstúpiť je možné korešpondenčne, a to na adresu Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, Česká republika.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá spoločnosti Pygmalino bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od spoločnosti Pygmalino prijal. Po odstúpení od zmluvy vráti Pygmalino kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré boli od neho prijaté, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný spoločnosťou Pygmalino). Vrátenie platieb prebehne na bankový účet kupujúceho. Kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, Pygmalino odporúča pre urýchlenie vybavenia odstúpenia, tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom
s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.
Spotrebiteľ zodpovedá spoločnosti Pygmalino iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu Pygmalino bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, a to na jeho bankový účet.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Pygmalino nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá.
Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou Pygmalino a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má Pygmalino právo na peňažitú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Odstúpenie v ostatných prípadoch
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby veci,
b) ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením chyby,
c) ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím.
Ak Kupujúci neoznámil chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

V. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k plneniu zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho (Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, Česká republika). Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.pygmalino.sk. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu.
V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom internetovom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.
Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu info@pygmalino.cz alebo na telefónnom čísle spoločnosti +420 558 711 187.

VI. Prevádzková doba
Objednávky cez internetový obchod predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni, email a telefon v pracovné dni od 8:00 do 15:30.
Tovar možné odobrať v prevádzkarni zmluvného partnera Pygmalino, s.r.o.
Predajne – Český Těšín, Lípová 131, 737 01, Česká republika, Po – Pá: 8:00 – 15:30
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci, predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

VII. Ceny
Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.
Pôvodná cena znamená dodávateľom odporúčané koncové ceny.

VIII. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
a) prostredníctvom elektronického obchodu www.pygmalino.sk
b) emailom na info@pygmalino.cz
c) telefonicky na linke +420 558 711 187, od 08:00 do 15:30, Po – Pá, osobne v sídle spoločnosti od 08:00 do 15:30, Po – Pá
Pygmalino odporúča Kupujúcemu objednávať cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho. V prípade verejného prístupu na internet ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

IX.  Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
b) platba vopred bankovým prevodom,
c) platba kartou prostredníctvom GP Webpay,
d) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
e) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom spoločnosti Pygmalino, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 
X. Dodacie podmienky a doprava
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
a) osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci.
V prípade osobného odberu neplatí zákazník žiadny poplatok navyše, bez ohľadu na výšku objednávky.
Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný s 0% DPH sadzbou a bude vydaný výhradne štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

Doprava je zaistená iba pre Slovenskú republiku. V prípade dopytu z iných krajín je doprava riešená dohodou zmluvných strán.

Doprava

Na dodanie zásielok u nás môžete využiť služby Zásielkovne, GLS a Slovenskej pošty. Osobný odber v Českom Těšíne.

Dodacie podmienky a doprava
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
a) osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci.
V prípade osobného odberu neplatí zákazník žiadny poplatok navyše, bez ohľadu na výšku objednávky.
Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný s 0% DPH sadzbou a bude vydaný výhradne štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

Doprava je zaistená iba pre Slovenskú republiku. V prípade dopytu z iných krajín je doprava riešená dohodou zmluvných strán.

a) zasielanie prepravnou službou GLS:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca doručuje zásielky kamkoľvek v SR do 48 hodín od odoslania tovaru. 
Pri objednávke tovaru súkromnou osobou nad 60 € balné ani prepravné náklady neúčtujeme.
Pri objednávke tovaru súkromnou osobou do 60 € je účtovaný paušálny poplatok zahŕňajúci balné a prepravné náklady v sume 5,99 €,

V prípade platby na dobierku sa pripláca poplatok 1,49 €. Dobierka je zadarmo pro objednávke tovaru súkromnou osobou nad 60 €.

Pri objednávke tovaru firemným zákazníkom nad 140 € bez DPH balné ani prepravné náklady neúčtujeme.
Pri objednávke tovaru firemným zákazníkom do 140 € bez DPH je účtovaný paušálny poplatok zahŕňajúci balné a prepravné náklady v sume 4 € bez DPH. 


b) zasielanie Slovenskou poštou:
Pri objednávke tovaru súkromnou osobou nad 60 €balné ani prepravné náklady neúčtujeme.
Pri objednávke tovaru súkromnou osobou do 60 €je účtovaný paušálny poplatok zahŕňajúci balné a prepravné náklady v sume 4,99 € (expres zásielka na adresu) alebo 3,99 € (expres zásielka na poštu), v prípade platby na dobierku sa pripláca poplatok 1,49 €. Dobierka je zadarmo pro objednávke tovaru súkromnou osobou nad 40 €.

c) Zásielkovňa (výhradne pre spotrebitelov)
Pri objednávke tovaru súkromnou osobou nad 60 € balné ani prepravné náklady neúčtujeme.
Pri objednávke tovaru súkromnou osobou do 60 €  je účtovaný paušálny poplatok zahŕňajúci balné a prepravné náklady v sume 3,49 €, v prípade platby na dobierku sa pripláca poplatok 1,49 €. Dobierka je zadarmo pro objednávke tovaru súkromnou osobou nad 40 €. 

 

Slovenská pošta (expres zásielka na adresu / na poštu) – iba na území Slovenskej republiky

Osobný odber v sídle spoločnosti Pygmalino v Českom Těšíne ZADARMO

 

Zásielkovňa – iba na území Slovenskej republiky

- doručenie zásielky spravidla druhý deň po jej odoslaní na vybranú výdajňu Zásielkovne
- pripravenosť tovaru na vyzdvihnutie je avizovaná SMS, súčasťou ktorej je výdajné HESLO
- osobné vyzdvihnutie zásielky na výdajni Zásielkovne je možné v ľubovoľný deň (najdlhšie však 7 kalendárnych dní od uloženia zásielky)
- dobierka je hradená pri prevzatí tovaru; na území Slovenskej republiky v EUR, pričom cena tovaru je prepočítaná podľa aktuálneho kurzu EUR vs. CZK
- Zásielkovňa akceptuje balíčky s maximálnymi rozmermi 120 cm súčtu všetkých troch strán zásielky - z tohto dôvodu je tento druh dopravy zakázaný u veľkých hračiek typu Dino Tatra (73 cm), kuchynky, veľké autá od Leny, vláčiky Pequetren a ďalšie


Cena dopravy v rámci Slovenskej republiky:

dopravné na Zásielkovňu: 3,49 Eur (pri objednávke nad 40 Eur zadarmo po SR)
dobierkové + 1,49 € (pri objednávke nad 60 Eur zadarmo po celej ČR a SR)Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je vo chvíli kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný so sadzbou 0% DPH a možnosť dodania tovaru ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou je obmedzená výhradne na adresu spoločnosti, prípadne v prevádzkarne danej právnickej osoby riadne evidovanej na živnostenskom registri SR.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@pygmalino.cz, spísať s dopravcom škodový protokol, a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

XI. Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti Pygmalino a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XII. Alternatívne riešenie sporov
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci (spotrebiteľ - fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom - fyzickou osobou) a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže od predávajúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže subjekt podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
Kupujúci (spotrebiteľ – fyzická osoba) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (spoločnosť Pygmalino, s.r.o.) je Slovenská obchodná inšpekcia:

 Inšpektorát SOI

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27

tel.: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

e-mail: ars@soi.sk , adr@soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk). 

 
XIII. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 31. 8. 2015 a sú k dispozícii v prevádzke spoločnosti Pygmalino alebo na www.pygmalino.sk .

Sme aj veľkoobchod
V prípade záujmu o veľkoobchodnú spoluprácu nás prosím kontaktujte.
Doprava zadarmo
Doprava zadarmo od 60 eur.
Rýchla expedícia
Objednávky expedujeme do 24 hodín.
Osobný odber
Možnosť vyzdvihnúť tovar v sídle firmy.
Zmysluplné hračky
Ponúkame hračky pre rozvoj dieťaťa.
Produkty skladom
Všetky produkty sú pripravené na okamžité odoslanie.
Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.